Regulamin Centrum Egzaminacyjnego Angloschool PL 036

 

 

REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
W CENTRUM EGZAMINACYJNYM ANGLOSCHOOL

 

 

 

1. Rejestracjana egzamin.

 

 

Aby zostać zarejestrowanym na egzamin w Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Language Assessment Angloschool należy:

 

 

Angloschool Heintze AiR Sp.j.

01-786 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 7 PKO BP XX oddz. W-wa

Nr: 74 1020 1026 0000 1402 0096 7851

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko zdającego oraz nazwę egzaminu. Opłatę należy wnieść przed końcem terminu rejestracji. Ceny egzaminów dostępne są na stronie internetowej Angloschool.

 

 

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, mogą nie zostać zarejestrowane na egzamin. Osoby ubiegające się o specjalne udogodnienia, które nie dostarczą odpowiednich dokumentów w wymaganym terminie, nie będą mogły z tych udogodnień skorzystać.

 

Rejestrując się na egzamin, kandydaci lub ich opiekunowie akceptują w całości regulamin egzaminów Cambridge English, i wyrażają zgodę na wykonanie przez pracowników Angloschool zdjęcia portretowego w dniu egzaminu (dotyczy to egzaminów: PET, FCE, CAE i CPE; zdjęcie nie jest wymagane na egzaminach: YLE, KET for Schools, PET for Schools i FCE for Schools). Niewykonanie wymaganego zdjęcia oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu i brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za egzamin. Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rejestracji na egzamin względem Ustawy z 29.08.1997 Dz. U. Nr 133 poz. 883.

 

W przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 17 roku życia, niezbędna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów kandydata do wykonania zdjęcia przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego. Formularz zgody na wykonanie zdjęcia kandydata dostępny jest na stronie internetowej Angloschool. Wypełnioną i podpisaną wersję zgody należy przynieśc ze soba na egzamin. Przedstawienie zgody jest warunkiem koniecznym przystąpienia  do egzaminu.

Kandydat powinien przechować tę wiadomość do momentu otrzymania pocztą elektroniczną indywidualnego planu sesji egzaminacyjnej (Confirmation of Entry).

 

 

2. Czas i miejsce egzaminu.

 

 

3. Szczególne udogodnienia.

 

 

Osoby niepełnosprawne lub mające trudności w pisaniu i/lub czytaniu mogą ubiegać się o szczególne udogodnienia w czasie egzaminu. Mogą one obejmować:

 

Aby skorzystać ze specjalnych udogodnień należy:

zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym rodzaj niepełnosprawności/trudności w czytaniu i pisaniu

złożyć w terminie rejestracji odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub, w przypadku dysleksji, dysortografii i dysgrafii, zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, które:

 

-                 nie może być wystawione wcześniej niż dwa lata przed datą egzaminu pisemnego, na który zapisywany jest kandydat,

- musi zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,

- musi zawierać nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji lub dysortografii.

 

* w tym przypadku należy taką potrzebę zgłosić nie później niż 3 tygodnie przed terminem zakończenia rejestracji.

 

4. W dniu egzaminu.

 

Na każdą część egzaminu należy stawić się:

 

- pół godziny przed czasem podanym w dokumencie Confirmation of Entry,

- z ważnym dowodem tożsamości (dokument z aktualnym zdjęciem),

 

Niedozwolone jest:

 

-  przynoszenie na egzamin sprzętu elektronicznego, który może zostać wykorzystany jako pomoc przy zdawaniu egzaminu lub zakłócić ciszę sali egzaminacyjnej. Kandydat może złożyć w/w sprzęt w wyznaczonym miejscu w centrum egzaminacyjnym, zaleca się jednak nieprzynoszenie przedmiotów wartościowych; posiadanie przy sobie w/w sprzętu podczas egzaminu grozi dyskwalifikacją.

-  używanie jakichkolwiek pomocy dydaktycznych;

-  wynoszenie z sali egzaminacyjnej materiałów używanych na egzaminie.

 

5. Reklamacje.

 

 

Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do osoby prowadzącej dany egzamin z ramienia Angloschool natychmiast po jego zakończeniu lub pisemnie (e-mailowo) w ciągu 3 dni od dnia egzaminu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

6. Zwrot opłaty za egzamin.

 

 

Zwolnienie i wniosek należy przesłać do Angloschool, ul. Warszawska 61a, 05-092 Łomianki w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty egzaminu. Po upływie powyższego terminu dokumenty zostaną przesłane do Cambridge English Language Assessment.

 

- Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.

- Wpłaty nie mogą być przesuwane na następne sesje egzaminacyjne.

- Wpłata nie może być przeniesiona na innego kandydata.

 

7. Wyniki egzaminów.

 

 

8. Reklamacje wyników.

 

 

Reklamacje wyników można zgłaszać do Centrum Egzaminacyjnego Angloschool w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wyników.

Cambridge English Language Assessment oferuje dwie formy ponownego sprawdzenia wyniku egzaminu:

 

 

Obie formy sprawdzenia wyniku egzaminu są płatne, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Angloschool. W przypadku uwzględnienia reklamacji opłata za w/w usługi podlega zwrotowi.

 

9. Odpowiedzialność  Angloschool.

 

 

Angloschool dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług egzaminacyjnych. Angloschool nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowości w usługach spowodowane czynnikami od niego niezależnymi. W przypadkach niezależnych od organizatorów, opóźnień lub przerw w trakcie egzaminów albo ich odwołania, a także opóźnień w dostarczeniu wyników, postaramy się aby jak najszybciej przywrócić normalną działalność centrum. Odpowiedzialność Angloschool ogranicza się do umożliwienia zdawania egzaminu w innym terminie lub, jeżeli jest to niemożliwe, zwrotu kosztów rejestracji.