Egzaminy Cambridge w miłej i przyjaznej atmosferze

Jesteś tutaj:

Terminy najbliższych egzaminów

FCE - 08.06-09.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 12.06.19r.

CAE - 22.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 13.06.19r. 

 Sprawdż inne terminy FCE, CAE, CPE

- - - - - - - - - - - - - 

 

Cennik egzaminów

Rejestracja i Regulamin

slowko19.jpg

TKT

TKT  -  TEACHING KNOWLEDGE TEST

 tkt egzamin

TEACHING KNOWLEDGE TEST  to egzamin przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego  oceniający wiedzę na temat nauczania angielskiego jako języka obcego. Certyfikat TKT potwierdza  znajomość podstawowych zagadnień z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego. Egzamin jest dostępny dla wszystkich nauczycieli, bez względu na wykształcenie i doświadczenie, a także dla osób, które dopiero zamierzają pracować w tym zawodzie. Osoby, które zdały egzamin TKT i chcą dalej poszerzać swoją wiedzę zawodową, mogą starać się o certyfikat CELTA.

 

TKT obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • Zróżnicowane sposoby nauczania języka
 • Terminologia w nauczaniu języka
 • Stosowanie materiałów dydaktycznych
 • Główne elementy planowania lekcji
 • Metody prowadzenia zajęć z grupą w zależności od potrzeb

 

Osoby zdające egzamin powinny znać język angielski co najmniej na poziomie B1 (średniozaawansowanym) według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego, lecz nie muszą legitymować się żadnym formalnym certyfikatem językowym. Dla komponent KAL wymagana jest znajomość języka na poziomie B2

CZĘŚCI

 

EGZAMINU TKT

 
 

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i składa się z następujących modułów:

 • Moduł 1 – Język oraz podstawy nauki i nauczania języka.
 • Moduł 2 – Planowanie zajęć oraz wykorzystanie różnorodnych materiałów w nauczaniu języka.
 • Moduł 3 – Zarządzanie procesem nauki i nauczania.

Dodatkowe moduły:

 • Moduł PRACTICAL - Praktyczna umiejętność nauczania
 • Moduł KAL (Knowledge about Language) - Wiedza o Języku.
 • Moduł CLIL (Content and Language Integrated Learning) - Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe.

Każdy z modułów składa się z 80 pytań i trwa 1 godz. 20 min. Moduły: 1, 2 i 3 mogą być zdawane:

 • łącznie - wszystkie w tym samym terminie
 • pojedynczo - każdy w innym terminie
 • dwa w jednym terminie, a trzeci osobno
 • dodatkowe moduły mogą być dołączone do trzech podstawowych modułów lub zdawane niezależnie od nich.

Do poszczególnych modułów można przystępować w dowolnym odstępie czasu. W przypadku niezadowalającego wyniku któregoś z modułów ponownie można przystąpić do tej samej części nie wcześniej niż po 4 miesiącach od daty poprzedniego testu.

 OCENY I WYNIKI

 

Czas oczekiwania na wyniki wynosi około 4 tygodni. Każdy moduł TKT jest oceniany osobno i kandydaci otrzymują osobny certyfikat. Nie ma oceny łącznej za wszystkie 3 moduły.
Maksymalna liczba punktów za każdy z modułów wynosi 80. Wyniki prezentowane są w postaci następującej, czterostopniowej skali:

Wiedza na temat zagadnień ocenianych przy pomocy TKT

1 – ograniczona

2 – podstawowa ale usystematyzowana

3 – poszerzona

4 - rozlegla

Przykładowo, aby otrzymać ocenę 3 należy zgromadzić co najmniej 45-50 na 80 możliwych punktów.

 

 CENA EGZAMINU TKT

Cena jednego modułu wynosi: 250 zł.

 Rejestracja na egzamin TKT:

 • Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z nami najlepiej za pośrednictwem formularza.

 

NOWOŚĆ KURS METODYCZNY DO EGZAMINU CAMBRIDGE ENGLISH TKT

 

 

 

 

 

 

 

PET

Egzamin B1 PRELIMINARY for Schools w Centrum Egzaminacyjnym w Warszawie, Łomiankach

Egzamin Preliminary

 

Egzamin PET, lub jego odmiana PET for Schools sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. PET for Schools jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół średnich..

Osoby znające język na poziomie B1 potrafią:

 • zrozumieć sens prostych poleceń lub publicznych komunikatów
 • zrozumieć polecenia nauczyciela dotyczące lekcji lub pracy domowej
 • zadawać proste pytania i brać udział w rozmowach na tematy szkolne i związane z uczeniem się
 • opisać jakieś wydarzenie, np. wycieczkę szkolną.

Przygotowanie do testu Preliminary for Schools pozwoli uczniowi zdobyć tego rodzaju praktyczne umiejętności językowe.

Preliminary czy Preliminary for Schools?
Istnieją dwie wersje egzaminu PET: PET oraz PET for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności lecz różnią się doborem i sposobem podejścia do tematów. W teście PET for Schools poruszane zagadnienia są bliskie zainteresowaniom i doświadczeniu młodzieży szkolnej.

Osoby które pomyślnie zdadzą egzaminlub PET lub PET for Schools otrzymują taki sam certyfikat PET.

Dlaczego PET for Schools?

 • PET for Schools jest specjalnie dostosowany do zainteresowań uczniów. Zwiększa to ich motywację do uczenia się języka angielskiego.
 • PET for Schools wykorzystuje znajome uczniom tematy i sytuacje. Daje to młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
 • Zdobycie certyfikatu PET for Schools wyzwala w uczniach entuzjazm do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych, takich jak FCE czy CAE
 • Kwalifikacje Cambridge ESOL umożliwiają uczniom lepszy start w życiu. Są uznawane przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców i instytucje rządowe na całym świecie.

Z jakich części składa się egzamin Preliminary for Schools?
Egzamin PET for Schools składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading and Writing

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i sposób w jaki wpływa on na czytelnika, a także umieć poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to przekształcanie zdań, sformułowanie krótkiej wiadomości obejmującej 3 punkty, a także pisanie nieformalnego listu lub opowiadania, składającego się z około 100 słów.

1 godzina 30 minut

Paper 2
Listetning

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia czy dialogi. Kandydat powinien nie tylko rozumieć treść nagrań, ale także być w stanie odczytać postawy i intencje osób wypowiadających się.

35 minut

Paper 3
Speaking

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie swobodnie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące ich życia, rzeczy, które lubą i których nie lubią.

10-12 minut

 

Oceny i wyniki
Egzaminy Cambridge nagradzają indywidualne umiejętności wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymają certyfikaty z jedną z dwóch pozytywnych ocen: Pass with Merit (ocena wyższa) lub Pass (ocena zaliczająca) Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat PET (B1 na skali Rady Europy), ale wykazały się znajomością angielskiego o jeden stopień niższym, otrzymają zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2

Rejestracja na egzamin PET for Schools

Test PET for schools on-line

-

 

CPE

Egzamin C2 Proficiency w Warszawie, Łomiankach

C2 Proficiency 

Egzamin C2 Proficiency sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji i zarazem jest porównywalna do poziomu znajomości języka angielskiego u wykształconej osoby, dla które język angielski jest językiem ojczystym, to egzamin CPE jest adresowany do Ciebie.

Zdanie egzaminu na tak wysokim poziome jest dla osoby uczącej się języka angielskiego ogromnym osiągnięciem.

 

Dlaczego C2 Proficiency?

 • CPE jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego.
 • Egzamin CPE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu CPE świadczy o tym, że znasz biegle język angielski i możesz studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)
 • Egzamin CPE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CPE potrafi biegle używać języka angielskiego praktycznie w każdej sytuacji.
 • CPE cieszy się uznaniem tysięcy pracodawców i instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CPE może studiować na uczelniach anglojęzycznych. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo egzamin Proficiency?

 • CPE przeznaczony jest dla osób posługujących się biegle językiem angielskim.
 • CPE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych

Egzamin CPE  składa się z czterech, a nie jak do tej pory, pięciu części.

Największe zmiany to:

 • rozbudowanie części Reading i poszerzenie jej o elementy Use of English, która nie będzie już funkcjonować samodzielnie

 • część Writing będzie zawierała dodatkowo jedno obowiązkowe zadanie, polegające na streszczeniu tekstu

 • zmianie ulegną również niektóre zadania z części Listening oraz Speaking

 • egzamin będzie trwał teraz krócej niż 4 godziny.

  Słuchacze Angloschool są przygotowywani do nowego formatu egzaminu CPE. 

IELTS

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)

Egzamin ten jest uznawany przez szereg podmiotów na całym świecie - jest wśród nich ok. 5000 uczelni wyższych (w tym wszystkie w Wielkiej Brytanii i ponad 1100 w Stanach Zjednoczonych), a także firmy, instytucje i organizacje rządowe (m.in. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

 

Dlaczego warto zdać ILETS?

 • Za pomocą IELTS można dokładnie ocenić poziom znajomości języka angielskiego zdającego. Egzamin sprawdza 4 umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie, w kontekście nauki lub pracy w środowisku anglojęzycznym.
 • Zdający mają do wyboru dwa moduły General Training Module i Academic Module, w zależności od tego, w jakim celu zdają egzamin.
 • IELTS posiada przejrzysty system oceny: wyniki egzaminu podane są w skali od 0 do 9 punktów. Egzamin jest ważny przez dwa lata, dlatego instytucja, w której zamierzasz się uczyć lub pracować ma pewność, że wynik egzaminu dokładnie odzwierciedla Twój obecny poziom znajomości języka angielskiego.

Dla kogo IELTS?

 • Dla osób, które ukończyły 16 rok życia.
 • Dla osób, które zamierzają studiować lub pracować za granicą, szczególnie w krajach anglojęzycznych, takich jaki Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia lub USA.
 • Dla osób starających się o wizę imigracyjną do Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
 • Dla osób, które pracują lub chcą w przyszłości pracować w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub służbie cywilnej.

Z jakich części składa się egzamin IELTS?
Egzamin IELTS składa się z czterech części:

 • Rozumienie ze słuchu (Listening) - 30 minut
 • Czytanie  - Academic lub General Training (Reading) - 60 minut
 • Pisanie - Academic lub General Training (Writing) - 60 minut
 • Mówienie (Speaking) - 11-14 minut

Rejestracja na egzamin IELTS

 • W centrum egzaminacyjnym
  Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z nami najlepiej za pośrednictwem formularza on-line.
 • Więcej informacji

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej IELTS

CAE

Egzamin C1 Advanced w Warszawie, Łomiankach, 

C1 Advanced 

Egzamin C1 Advanced (poprzednia nazwa CAE)  sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji, w kontekście zawodowym i towarzyskim, a także na studiach wyższych, to egzamin CAE jest dla Ciebie.

Pomimo, że poziom znajomości języka angielskiego wymagany od kandydatów zdających CAE nie jest aż tak wysoki, jak w przypadku egzaminu CPE, to osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji na jakie napotykają się w życiu.

 

Dlaczego C1 Advanced?

 • Egzamin CAE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu CAE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)
 • Egzamin CAE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CAE potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie - może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i raporty.
 • CAE cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CAE na ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę.
 • CAE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego .Uzyskanie certyfikatu CAE ułatwi Ci w zdawanie prestiżowego egzaminu CPE w przyszłości.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez Cambridge English Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo C1 Advanced?

 • CAE przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.
 • CAE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych

 

 

Z jakich części składa się egzamin C1 Advanced? (od stycznia 2015 r. egzamin CAE uległ znaczacym modyfikacjom, szczegóły na dole strony)
Egzamin CAE składał się z pięciu części (tzw. Papers):

 • Czytanie (Reading)
 • Pisanie (Writing)
 • English in Use (Stosowanie struktur językowych)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet, czasopism, publikacji nieliterackich, ulotek i broszur informacyjnych.   Zdający powinni wykazać, że potrafią: odnaleźć w tekstach konkretne, szczegółowe informacje, zrozumieć ogólny sens tekstów egzaminacyjnych, domyślić się niewyrażonych wprost znaczeń,  rozpoznać nastawienie różnych postaci do opisywanych kwestii oraz ich opinie na różne tematy.

Ćwiczenia jakie występują w  tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu.

1 godzina 15 minut

Paper 2
Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwie prace. Praca pierwsza jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, temat drugiej można sobie wybrać z kilku propozycji. 

Pierwsze zadanie polega na napisaniu jednego lub więcej tekstów o łącznej długości ok. 250 słów na podstawie podanych informacji wstępnych. Typ tekstów to, na przykład: artykuł, list, sprawozdanie, notatka lub wiadomość, fragment ulotki czy broszury, recenzja, ogłoszenie lub instrukcje czy wskazówki. 

Przy drugim zadaniu, zdający wybierają jeden z czterech tematów. Piszą wypracowanie o długości ok. 250 słów. Typy tekstów są takie same jak w zadaniu pierwszym.

1 godzina 30 minut

Paper 3
English in Use

W tej części trzeba się wykazać umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez uzupełnianie brakujących słów i wyrażeń w tekście, przekształcanie zdań i zwrotów, zmianę stylu z formalnego na nieformalny (lub odwrotnie) oraz odnajdywanie błędów.

1 godzina

Paper 4
Listening

W tej części sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach życiowych. Występują tu takie  typy nagrań jak: rozmowy, anegdoty, komunikaty, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe i wiadomości. 

W nagraniach pojawiają się różne akcenty. Oceniana jest umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów, odgadnięcia postaw i opinii reprezentowanych przez postacie występujące w nagraniu.

W części słuchowej występują takie zadania jak:  wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, uzupełnianie notatek, uzupełnianie zdań czy uzupełnianie luk w tekście.  

40 minut

Paper 5
Speaking

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających. Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie. 

Pierwsza faza to rozmowa pomiędzy egzaminatorem i zdającymi na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp. 

W fazie drugiej, każdy ze zdających dostaje ilustracje, które samodzielnie omawia przez ok. 1 minutę.  Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem. 

Faza trzecia to zadanie wykonywane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji i ustnych wskazówek. Na koniec tej fazy zdający są proszeni o przedstawienie wyniku ich dyskusji.

W ostatniej fazie zdający rozmawiają z egzaminatorem na temat poruszany w fazie trzeciej.

15 minut

 

Zmiany w egzaminie CAE od 2015r.

Formuła egzaminu Cambridge English: Advanced (CAE) uległa znaczącym modyfikacjom od stycznia 2015r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1. Egzamin został skrócony do 3 godz. 55 min. (w poprzedniej wersji trwał 4 godz. 40min.)

2. Części Reading i Use of English zostały połączone w jeden komponent:

Reading and Use of English

3. Writing:

 • część pierwsza to obowiązkowy esej na podstawie informacji podanych w poleceniu

 • część druga to trzy pytania do wyboru; rezygnacja z zadania na podstawie lektury

 • limit słów w obu wypracowaniach to 220 – 260 słów

4. Speaking

 • część pierwsza (interview) skrócona została do 2 minut

 • część trzecia (collaborative task) została podzielona na dwa etapy: omawianie problemu przez kandydatów (2 minuty) oraz podejmowanie decyzji (1 minuta), materiał stymulujący w formie tekstu zastąpi zdjęcia i rysunki

 

Szukasz dobrego kursu CAE przygotowującego do nowego egzaminu CAE? 

 • Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia szkoły Angloschool, - zobacz ofertę.

 

Rejestracja na egzamin CAE

 • W centrum egzaminacyjnym Angloschool,  - rejestracja.

Więcej artykułów…

 1. FCE
 2. KET
 3. YLE

Zgłoszenie na egzamin

Szybki sposób na zapisanie się na egzamin