REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  
W CENTRUM EGZAMINACYJNYM ANGLOSCHOOL PL036

 

 1. Rejestracja na egzamin.

 

 

Aby zostać zarejestrowanym na egzamin w Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Language Assessment Angloschool należy:

 

 • wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na egzamin z linka lub wysłać e-mailowo lub wydrukować, wypełnić i dostarczyć osobiście do placówki Angloschool dostępny na stronie internetowej formularz w terminie przewidzianym dla danej sesji egzaminacyjnej. Formularze złożone po terminie końca rejestracji mogą nie zostać uwzględnione.
 • Formularze złożone po terminie rejestracji mogą wiązać się z opłatą (late entry fee) w wysokości + 150zł do ceny egzaminu. Prosimy przed zapisem po terminie o kontakt z obsługą Centrum Egzaminacyjnego PL036.
 • w przypadku, gdy kandydat chce uzyskać dodatkowe udogodnienia związane z dysleksją, dysgrafią, problemami słuchowymi, etc. należy wypełnić wniosek (dostępny na stronie www.egzaminycambridge.com.pl) oraz dostarczyć odpowiednie zaświadczenie przed końcem rejestracji na egzamin.
 • wnieść opłatę za egzamin przelewem na poniższe konto:

 

Angloschool Heintze AiR Sp.j.

01-786 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 7 PKO BP XX oddz. W-wa

Nr: 74 1020 1026 0000 1402 0096 7851

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko zdającego oraz nazwę egzaminu. Opłatę należy wnieść przed końcem terminu rejestracji do godz.15:00. Ceny egzaminów dostępne są na stronie internetowej Angloschool. Opłata wniesiona po terminie rejestracji wiąże się z tym że również będzie doliczona opłata (late entry fee) + 150zł do ceny egzaminu.

 

 • w przypadku dokonania przelewu na konto, prosimy przesłać e-mailowo potwierdzenie przelewu na adres:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, mogą nie zostać zarejestrowane na egzamin. Osoby ubiegające się o specjalne udogodnienia, które nie dostarczą odpowiednich dokumentów w wymaganym terminie, nie będą mogły z tych udogodnień skorzystać.

 

Rejestrując się na egzamin, kandydaci lub ich opiekunowie akceptują w całości regulamin egzaminów Cambridge English, i wyrażają zgodę na wykonanie przez pracowników Angloschool zdjęcia portretowego w dniu egzaminu (dotyczy to egzaminów: PET, FCE, CAE i CPE; zdjęcie nie jest wymagane na egzaminach: YLE, KET for Schools, PET for Schools i FCE for Schools). Niewykonanie wymaganego zdjęcia oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu i brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za egzamin. Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rejestracji na egzamin względem Ustawy z 29.08.1997 Dz. U. Nr 133 poz. 883.

 

W przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 17 roku życia, niezbędna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów kandydata do wykonania zdjęcia przez pracownika Centrum Egzaminacyjnego. Formularz zgody na wykonanie zdjęcia kandydata dostępny jest na stronie internetowej Angloschool. Wypełnioną i podpisaną wersję zgody należy przynieśc ze soba na egzamin. Przedstawienie zgody jest warunkiem koniecznym przystąpienia  do egzaminu.

 • Po wniesieniu opłaty kandydat otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zarejestrowania na egzamin.

Kandydat powinien przechować tę wiadomość do momentu otrzymania pocztą elektroniczną indywidualnego planu sesji egzaminacyjnej (Confirmation of Entry).

 

 • Jeżeli liczba kandydatów zarejestrowanych na dany egzamin w centrum egzaminacyjnym Angloschool nie osiągnie minimum określonego przepisami Cambridge English Language Assessment, Angloschool zobowiązuje się do przeprowadzenia tego egzaminu w innym centrum egzaminacyjnym lub zwrócenia kandydatom wniesionej przez nich opłaty egzaminacyjnej. W takim przypadku o przystąpieniu do egzaminu lub zwrocie pieniędzy decyduje kandydat.

 

 1. Czas i miejsce egzaminu.

 

 • Informacje o czasie i miejscu egzaminu kandydaci otrzymują pocztą elektroniczną w dokumencie Confirmation of Entry, przesyłanym przez Angloschool najpóźniej 7 dni przed terminem pierwszej części egzaminu. W razie nieotrzymania w/w dokumentu w tym terminie, należy niezwłocznie skontaktować się z wybraną placówką Angloschool.
 • Kandydaci zarejestrowani przez szkoły/instytucje otrzymują zawiadomienia (Confirmation of Entry)
 • Zmiana dnia i/lub godziny egzaminu pisemnego, poszczególnych jego części lub ich kolejności nie jest możliwa.
 • Zmiana terminu egzaminu ustnego obejmuje wyłącznie godzinę egzaminu. Zmiana ta może nastąpić (uwzględniając możliwości organizacyjne centrum egzaminacyjnego) w przypadku: choroby, ważnych uroczystości rodzinnych, wyjazdów służbowych, wypadków losowych i egzaminów na wyższych uczelniach.
  • Na egzamin ustny kandydaci są dobierani w pary przez pracowników Centrum Egzaminacyjnego. W przypadku testów YLE kandydaci podchodzą do części ustnej pojedynczo.

 

 1. Szczególne udogodnienia.

 

 

Osoby niepełnosprawne lub mające trudności w pisaniu i/lub czytaniu mogą ubiegać się o szczególne udogodnienia w czasie egzaminu. Mogą one obejmować:

 

 • zmodyfikowane materiały egzaminacyjne*,
  • wydłużony czas trwania egzaminu,
  • możliwość użycia dodatkowych urządzeń w czasie egzaminu.

Aby skorzystać ze specjalnych udogodnień należy:

zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym rodzaj niepełnosprawności/trudności w czytaniu i pisaniu

złożyć w terminie rejestracji odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub, w przypadku dysleksji, dysortografii i dysgrafii, zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, które:

 

-                 nie może być wystawione wcześniej niż dwa lata przed datą egzaminu pisemnego, na który zapisywany jest kandydat,

- musi zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,

- musi zawierać nazwy testów użytych w celu zdiagnozowania dysleksji lub dysortografii.

 

* w tym przypadku należy taką potrzebę zgłosić nie później niż 3 tygodnie przed terminem zakończenia rejestracji.

 

 1. Kurs testujący poziom słuchacza online.

W ramach ceny za egzamin Cambridge proponujemy przystąpienie do kursu online testującego Państwa poziom języka angielskiego. https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

 

 1. W dniu egzaminu.

 

Na każdą część egzaminu należy stawić się:

 

- pół godziny przed czasem podanym w dokumencie Confirmation of Entry,

- z ważnym dowodem tożsamości (dokument z aktualnym zdjęciem),

 

Niedozwolone jest:

 

-  przynoszenie na egzamin sprzętu elektronicznego, który może zostać wykorzystany jako pomoc przy zdawaniu egzaminu lub zakłócić ciszę sali egzaminacyjnej. Kandydat może złożyć w/w sprzęt w wyznaczonym miejscu w centrum egzaminacyjnym, zaleca się jednak nieprzynoszenie przedmiotów wartościowych; posiadanie przy sobie w/w sprzętu podczas egzaminu grozi dyskwalifikacją.

-  używanie jakichkolwiek pomocy dydaktycznych;

-  wynoszenie z sali egzaminacyjnej materiałów używanych na egzaminie.

 

 1. Reklamacje.

 

 

Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do osoby prowadzącej dany egzamin z ramienia Angloschool natychmiast po jego zakończeniu lub pisemnie (e-mailowo) w ciągu 3 dni od dnia egzaminu na adres: egzaminycambridge(at)angloschool.com.pl.

 

 1. Zwrot opłaty za egzamin.

 

 

 • Po dokonaniu rejestracji zwrot opłaty rejestracyjnej nie jest możliwy, za wyjątkiem nieobecności na części pisemnej egzaminu z przyczyn zdrowotnych. Zwrotowi podlega 80% podstawowej opłaty pod warunkiem przedstawienia przez kandydata zwolnienia lekarskiego i dostarczenia wniosku o zwrot z przyczyn zdrowotnych wystawionego na formularzu pobranym z centrum egzaminacyjnego lub ze strony www.angloschool.com.pl.

Zwolnienie i wniosek należy przesłać do Angloschool, ul. Warszawska 61a, 05-092 Łomianki w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty egzaminu. Po upływie powyższego terminu dokumenty zostaną przesłane do Cambridge English Language Assessment.

 

- Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.

- Wpłaty nie mogą być przesuwane na następne sesje egzaminacyjne.

- Wpłata nie może być przeniesiona na innego kandydata.

 

 1. Wyniki egzaminów.

 

 • Prace egzaminacyjne są oceniane w Cambridge English Language Assessment nie udostępnia ich kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym.
 • Wyniki egzaminów w wersji papierowej dostępne są między 4 a 6 tygodniem od daty zakończenia sesji. Kandydaci zdający egzamin w tej samej sesji mogą otrzymać wynik w różnych terminach.
 • Wyniki (Statements of Results) dostępne będą na stronie Cambridge English Language Assessment: https://cambridgeesol-results.org. Indywidualne hasło dostępu do swoich wyników kandydaci znajdą w dokumencie Confirmation of Entry. Wyniki testów YLE przesyłane są e-mailowo do rodziców kandydatów lub instytucji zgłaszającej dzieci.
 • Szkoły/instytucje, które rejestrowały na egzaminy grupy kandydatów otrzymają kopie ich wyników.
 • Certyfikat należy odbierać osobiście w Angloschool, ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 01-786 Warszawa.
  • Wyniki egzaminów oraz dyplomy przechowywane są w centrum egzaminacyjnym Angloschool przez dwa lata, licząc od pierwszego dnia, kiedy możliwy był ich odbiór w danym centrum. Po upływie tego terminu dyplomy są niszczone.

 

 1. Reklamacje wyników.

 

 

Reklamacje wyników można zgłaszać do Centrum Egzaminacyjnego Angloschool w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wyników.

Cambridge English Language Assessment oferuje dwie formy ponownego sprawdzenia wyniku egzaminu:

 

 • ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata,
 • ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu)

 

Obie formy sprawdzenia wyniku egzaminu są płatne, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Angloschool. W przypadku uwzględnienia reklamacji opłata za w/w usługi podlega zwrotowi.

 

 1. Odpowiedzialność  Angloschool.

 

 

Angloschool dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług egzaminacyjnych. Angloschool nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowości w usługach spowodowane czynnikami od niego niezależnymi. W przypadkach niezależnych od organizatorów, opóźnień lub przerw w trakcie egzaminów albo ich odwołania, a także opóźnień w dostarczeniu wyników, postaramy się aby jak najszybciej przywrócić normalną działalność centrum. Odpowiedzialność Angloschool ogranicza się do umożliwienia zdawania egzaminu w innym terminie lub, jeżeli jest to niemożliwe, zwrotu kosztów rejestracji.